فیلم

2018/11/20

فیلم هایی که بهترین جلوه های ویژه سینمایی را در اسکار 2018 داشته اند

میتوان تاریخچه جلوه های ویژه سینمایی را به قبل از استفاده از پرده سبز یا همان تکنولوژی کروماکی و بعد از آن تقسیم کرد