6 نکته مهم و اساسی در رابطه با فیلم برداری در مقابل گرین اسکرین